Çfarë bëjmë ne

PROJEKTE TË ZHVILLUARA

PLANIFIKIM URBAN

 • Përgatitja e Planeve të Përgjithshme Vendore të Bashkive Tepelenë, Memaliaj dhe Selenicë, financuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Shtator 2018 – në vazhdim
 • Hartimi dhe Hartimi i Planit Vendor të Detyrueshëm të Zonës së Rindërtimit Zall – Herr, financuar nga Bashkia e Tiranës – Vlerësimi mjedisor i propozimeve teknike të bëra në drejtim të pozicionimit të ndërtesave të reja të banimit, shpërndarjes së rrjeteve të infrastrukturës dhe kostove të tyre, (2020)
 • Hartimi dhe Hartimi i Planeve Vendore të Detyrueshme për zonat pika në Bashkitë Durrës, Shijak, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, financuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit – përcaktimi i kritereve teknike dhe urbanistike për rikonstruksionin e njësive të banimit individual në Administratën përkatëse. Njësitë, të dëmtuara nga tërmeti i nëntorit 2019; analiza mjedisore e specifikimeve teknike të proceseve të rindërtimit, ndikimet në territoret bujqësore dhe masat e nevojshme për eliminimin e efekteve negative në mjedis; (2020 – 2021)
 • Projekt Propozim – Plani i Rivitalizimit dhe Menaxhimit të Parkut Arkeologjik të Apolonisë – analiza e kontekstit ekzistues të zhvillimit dhe administrimit të parkut, potencialet për zhvillimin e turizmit kulturor në zonë, identifikimi i çështjeve që lidhen me shërbimet, administrimin e monumenteve, elementët mjedisorë, vlerësimi i fizibilitetit teknik dhe financiar të Planit të Menaxhimit; (2021)
 • Propozim projekti – Rivitalizimi dhe menaxhimi i zonës arkeologjike të varreve të Selcës së Poshtme, Monument Kulture i Kategorisë I – Vlerësimi teknik i zonës, vlerësimi i parametrave mjedisorë dhe infrastrukturorë, përcaktimi i një skeme të re potenciale të menaxhimit të zonës, në funksion të transformimit të saj. në një pikë të rëndësishme turistike në Shqipërinë Juglindore; (2021)
 • Projekt studimor – zhvillimi i korridorit strategjik Tiranë – Durrës, Durana, Loti 2

DIZAJNIM DHE KONSULTA TË NDRYSHME

 • Projekti i rindërtimit të godinës së Ministrisë së Punëve të Brendshme (sot Ministria e Brendshme);
 • Shërbim konsulence për “Safety Case” dhe plan transferimi (plan migrimi) për Kullën e Kontrollit të Fluturimeve Ajrore në Aeroportin Nënë Tereza, Tiranë “. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Projekti i plotë i rindërtimit të objektit të Ministrisë së Infrastrukturës (sot Ministria e Infrastrukturës dhe Ekonomisë);
 • Përfundimi i projektit të rindërtimit të zyrave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë;
 • Shërbimi i ndihmës së huaj për funksionet e mbikëqyrjes së sigurisë ajrore dhe zhvillimin e kapaciteteve teknike dhe profesionale të AAC-së. Shërbimi i kryer në periudhën 2012 – 2014. Objektivi ishte:
  • zhvillimi dhe kryerja e kornizave të inspektimeve dhe auditimeve për certifikimin dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të operatorëve të avionëve dhe organizatave të tjera të aviacionit, bazuar në kuadrin rregullator evropian dhe standardet kombëtare, dhe në përputhje me procedurat e AAC-së.
  • Raportet periodike të inspektorëve në AAC të shoqëruara me rekomandime për veprime korrigjuese.
  • Trajnim në punë për inspektorët e AAC-së.
  • Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Kryerja e një studimi mbi zbatimin e pajisjes së navigimit “ILS” në RW. Shërbimi i kryer në vitin 2015. Një studim i detajuar është kryer për zbatimin me sukses të pajisjes së navigimit ILS në drejtim të RWY 36 në Aeroportin e Rinasit. Studimi përcaktoi pozicionin me zgjidhjen më të mirë, duke marrë parasysh terrenin, pajisjet, objektet ekzistuese, ndërtesat, planet e zhvillimit të aeroportit dhe territorit përreth Aeroportit nga Bashkia Rinas. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Projekti i rikonstruksionit të godinës dhe zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
 • Projekti i rikonstruksionit të godinës dhe zyrave të Prefekturës së Tiranës
 • Rikualifikimi urban i dy shesheve publike në qendër të Tiranës;
 • Studim i automatizimit të sektorit ARO. Shërbimi i kryer në vitin 2017. Qëllimi ishte të trajtohej se cilat janë mundësitë për një automatizim procesi në aktivitetin e punës të sektorit ARO/INO dhe si mund të arrihet. Reflektimi i konceptit të funksionimit për ARO dhe zhvillimi i saj për 10 vitet e ardhshme. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Studim projektimi, Rikualifikim i sheshit të Vlorës përballë godinës së Bashkisë
 • Studim Projektim për ndërhyrje rehabilituese në rrugët e Bashkisë së Tiranës
 • Përtëritja e testuesve të gjuhës angleze 64 Trajnim i stafit të AKM-së dhe AIS-it në “Trajnim në anglisht të aviacionit” për 2 specialistë “. Shërbimi i kryer në vitin 2017. Trajnimi dhe certifikimi i kontrollorëve dhe stafit të AIS në përputhje me rregulloret dhe standardet e KE dhe Eurocontrol. Inspektorët janë të detyruar të kenë trajnime dhe certifikime periodike për gjuhën angleze dhe t’u përgjigjen procedurave të urgjencës Bashkëpunimi me C&M Albania sh.pk.
 • Trajnimi i stafit të ATSEP. Shërbimi i kryer në vitin 2017. Trajnimi fillestar për 2 studentë për marrjen e njohurive bazë për të gjitha fushat e kërkuara në punën e përditshme të ATSEP. Përfshin Trajnim të plotë Bazik, të përbashkët, COM të kombinuar dhe SUR të kombinuar. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Kurs trajnimi specifik për AIS, si dhe trajnimi i stafit teknik anglez ATSEP (niveli 3). Shërbimi i kryer në vitin 2018. Trajnimi dhe certifikimi i specialistëve në sektorët përkatës, në përputhje me rregulloret dhe standardet e KE dhe Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Studim projektimi për asfaltimin e pjesshëm të rrugës Teodor Keko, Tiranë
 • Dizajni i studimit për rikonstruksionin e godinave të Universitetit Politeknik (Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Fakulteti i Arkitekturës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematikore dhe Inxhinierisë Fizike;
 • Trajnim për rifreskimin e urgjencës ATCO. Shërbimi i kryer në vitin 2018 për 76 AKM. Auditorët janë trajnuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret dhe standardet e KE dhe Eurocontrol. Kontrollorët kanë trajnim të detyrueshëm dhe certifikim në gjuhën angleze dhe përgjigje ndaj procedurave emergjente. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Trajnimi i stafit të kontrollit në APP Rating. Shërbimi i kryer në vitin 2018. Trajnim për 8 AKM me kualifikime në ACS/RAD. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Trajnim për ATCO të rinj në kursin bazë TWR dhe AERA për vitin 2018. Shërbimi i kryer në vitin 2018. Trajnimi bazë i 10 kandidatëve për AKM në përputhje me Rregulloren e Komisionit Evropian Nr. 340/2015, Shtojca 2, Shtojca 1. Bashkëpunimi me C&M Albania sh.pk.
 • Projekt Studimi për rikonstruksionin e godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivit Shtetëror;
 • Rikualifikimi urban i sheshit të Pazarit të Vjetër dhe restaurimi i objekteve rreth tij, Bashkia Korçë;
 • Studim për reduktimin e ndarjes minimale (+ Vlerësimi i sigurisë). Shërbimi i kryer në vitin 2018. Është kryer një studim për përcaktimin e kushteve optimale për uljen e ndarjes minimale nga 10Nm në 5NM mbi FL120 në FIR Tiranë për trafikun IFR. Duke përdorur standardet EUROCONTROL (ESASSP) dhe standardet ndërkombëtare të pajisjeve, studimi përcaktoi kërkesat e duhura që sistemet, procedurat dhe njerëzit në Albcontrol duhet të plotësojnë për të siguruar alokimin e 5NM në përputhje me IPS-në e RE (EU 1207/2011). Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Studim projektimi i kullës GURTEN shpk dhe kompleksit të biznesit përgjatë rrugës “Kavajë”, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi për rikonstruksionin dhe mbikëqyrjen e punimeve në Pallatin e Kongreseve, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, Bashkia Tiranë;
 • Kontratë konsulence me Eurocontrol. Shërbimi i kryer në vitin 2018. Objektivi ishte ofrimi i konsulencës financiare të specializuar ALBCONTROL SH.A., në lidhje me politikat bazë të projektimit të kostos së njësisë për vitin 2019, si dhe çështje të tjera financiare, në Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Studim mbi infrastrukturën e lundrimit për Aeroportin e Kukësit. Shërbimi i kryer në vitin 2018. Qëllimi ishte zhvillimi i Konceptit të Operacioneve për zbatimin e Rregullave Instrumentale të Fluturimit (IFR) në Aeroportin e Kukësit, sipas standardeve të ICAO, rregulloreve aktuale të BE-së, rregulloreve kombëtare, si dhe specifikimeve dhe udhëzimeve. që korrespondon me EUROCONTROL. Bashkëpunim me C&M Albania sh.pk.
 • Studim për vlerësimin e kërkesave të sigurisë, sigurisë, mjedisit dhe aspekteve teknike për aeroportin e Kukësit. Shërbimi i kryer në vitin 2018. Qëllimi ishte:
  • Identifikimi i kërkesave të zbatueshme të standardeve të ICAO, rregulloreve aktuale të BE-së, rregulloreve kombëtare si dhe specifikimeve dhe udhëzimeve përkatëse të EUROCONTROL.
  • Përgatitja e rastit të sigurisë për operacionet IFR në Aeroportin e Kukësit.
  • Përgatitja e Vlerësimit të Sigurisë për operacionet IFR në Aeroportin e Kukësit.
  • Përpunimi i Kërkesave të Sigurisë për objektet dhe shërbimet e Albcontrol në Aeroportin e Kukësit dhe dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Sigurisë.
  • Përpunimi i kërkesave dhe ndikimi mjedisor për pajisjet dhe shërbimet e Albcontrol në Aeroportin e Kukësit dhe paraqitja e raportit të vlerësimit mjedisor bazuar në standardet ISO.
  • Zhvillimi i infrastrukturës teknike ekzistuese CNS / MET për operacionet IFR në Aeroportin e Kukësit.
  • Inspektimi fizik, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kabllot, etiketimin, instalimin. për VCS Garex 220, VCR Ricochet, DVOR, DME, panelin me prekje zanore, komunikimin ajror tokësor, stacionin MET dhe sistemin TWR (ACAMS)
  • Bashkëpunimi me C&M Albania ltd.
 • Projekti i restaurimit të objektit “Kafja e Madhe”, Bashkia Shkodër
 • Studim, rikonstruksion, rikonstruksion dhe mbikëqyrje punimesh në godinën e QTV, Bashkia Shkodër
 • Bërja e procedurave të reja të departamentit RNAV nga të dy pistat. Shërbimi i kryer në periudhën 2018 – 2019. Procedurat e reja të nisjes RNAV (GNSS) janë hartuar në Aeroportin e Tiranës për pistat 17 dhe 35, në përputhje me standardet e ICAO dhe Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi – rikonstruksion i “Hotel Tomori”, Bashkia Berat
 • Studim projektimi – rikonstruksion i “Hotel Onufri”, Bashkia Berat
 • Projekti i përgatitjes dhe publikimit të Kartës Botërore Aeronautike-ICAO 1: 500 000. Shërbimi i kryer në periudhën 2018 – 2019. Hartimi i Hartës së re Aeronautike – ICAO 1: 500 000, e cila mbulon të gjithë territorin e Shqipëria. Kjo hartë do të japë informacion për të përmbushur kërkesat e lundrimit vizual ajror me shpejtësi të ulët, për operacione me rreze të shkurtër ose të mesme në lartësi të ulëta dhe të ndërmjetme mbi nivelin e detit. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi – restaurimi i kapelës së varrezave Rremaj, Bashkia Shkodër
 • Studim projektimi – restaurimi i kishës katolike – Zemra e Krishtit Urdhri i Jezusit, Bashkia Tiranë;
 • Trajnimi dhe zbatimi i skemës së kompetencës për stafin meteorologjik. Shërbimi i kryer në vitin 2019. Ky konsistonte në trajnimin dhe vlerësimin e kompetencave të stafit për:
  • Analizë dhe monitorim i vazhdueshëm i situatës së motit
  • Parashikimi i dukurive dhe parametrave aeronautikë meteorologjik
  • Paralajmërim për fenomene të rrezikshme
  • Sigurimi i cilësisë së informacionit dhe shërbimeve meteorologjike
  • Komunikimi i informacionit meteorologjik për përdoruesit e brendshëm dhe të jashtëm
  • Bashkëpunimi me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi – rikonstruksion i showroom-it të argjendarisë “Pirro”, Bashkia Tiranë;
 • Studim projektimi i godinës së Agjencisë së Efiçiencës së Energjisë, Bashkia Tiranë;
 • Studim projektimi i godinës së re multifunksionale të Inspektoratit Qendror, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi – rikonstruksion i godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi i godinës së re të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë, Bashkia Dibër
 • Studim projektimi i godinës së re të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë, Bashkia Elbasan
 • Studim projektimi i godinës së re të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë, Bashkia Shkodër
 • Studim projektimi i godinës së re të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë, Bashkia Kurbin;
 • Studim projektimi i godinës së re të Komisariatit të Policisë Nr. 6, Kombinat, Bashkia Tiranë;
 • Studim projektimi i godinës së re të Administratës dhe Drejtorisë Vendore të Emigracionit, Bashkia Tiranë
 • Projektimi studimor i godinës së re të Drejtorisë së Ndërhyrjes së Shpejtë, Bashkia Shkodër
 • Studim projektimi për rikonstruksionin e anës funksionale dhe sigurinë e godinës “Poligoni i Mbyllur” në Drejtorinë e Ndërhyrjes së Shpejtë, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi i godinës së re të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë, Bashkia Sarandë;
 • Studim projektimi për përfundimin e investimit të Departamentit Special Renea, Loti IV, Bashkia Tiranë;
 • Trajnim rifreskimi emergjent ATCO për vitin 2019. Shërbimi i kryer në vitin 2019. Trajnimi dhe certifikimi i 72 kontrollorëve në përputhje me rregulloret dhe standardet e KE dhe Eurocontrol. Inspektorët janë të detyruar të kenë trajnime dhe certifikime periodike për gjuhën angleze dhe t’u përgjigjen procedurave emergjente. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Kontrata e konsulencës së kostos me Eurocontrol për vitin 2020. Shërbimi i kryer në vitin 2019. Objektivi ishte ofrimi i konsulencës financiare të specializuar ALBCONTROL sh.a., në lidhje me politikat bazë të hartimit të kostove të njësisë për vitin 2020, si dhe çështje të tjera financiare, në Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi i kompleksit rezidencial, Kate 8-9-10, Rruga e Kavajës, Bashkia Tiranë;
 • Studim projektimi i kompleksit rezidencial 8-9 Kate, INERTI, rruga “5 Maji”, Bashkia Tirane;
 • Studim projektimi i qendrës “ADISA”, Kombinat, Bashkia Tiranë;
 • Masterplani i navigimit ajror i Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës. Shërbimi i kryer në vitin 2019. Përfundoi projektimi i Kullës së Kontrollit të Trafikut Ajror që do të ndërtohet në VIA. Hartimi i kërkesave teknike të detajuara për ndërtimin e Kullës. Masterplani për zhvillimin e lundrimit të Aeroportit të Vlorës si dhe studimin e fizibilitetit për shërbimet e lundrimit që do të kryhen në këtë aeroport. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi – rikonstruksion i godinës së Autoritetit Rrugor Shqiptar, Bashkia Tiranë
 • Trajnim i ri i AKM-së (Rating ACS / TWR) dhe gjuha angleze. 2019 – 2020. Trajnimi i 10 AKM-ve të reja nga instruktorë të certifikuar për
  • Ligji i Aviacionit (LIGJ)
  • Menaxhimi i trafikut ajror (ATM)
  • Meteorologjia (MET)
  • Navigim (NAV)
  • Aeroplan (ACFT)
  • Faktorët njerëzorë (HUM)
  • Pajisjet dhe sistemet (EQPS)
  • Mjedisi i punës (PEN)
  • Situata të pazakonta / të degraduara / emergjente /
  • aerodrome
  • Bashkëpunimi me C&M Albania ltd.
 • Kosto kontratë konsulence me Eurocontrol për vitin 2021. Shërbimi i kryer në vitin 2020. Objektivi ishte ofrimi i konsulencës financiare të specializuar ALBCONTROL sh.a., në lidhje me politikat e projektimit të kostos bazë të njësisë për vitin 2021, si dhe çështje të tjera financiare, në Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studimi i ndërtesës së re të televizionit “REPORT TV” dhe platformës dixhitale “Shqiptarja.com”, Bashkia Tiranë;
 • Kontratë trajnimi ATSEP për stafin ITVP / VLE për instruktor dhe vlerësues, trajnim bazë ATSEP për 1 inxhinier, trajnim MET për stafin ATSEP, trajnim QFL com dhe QFL Shared për ATSEP. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Kontrata e konsulencës së kostos me Eurocontrol për vitin 2022. Shërbimi i zbatimit. Qëllimi është ofrimi i konsulencës financiare të specializuar ALBCONTROL SH.A., në lidhje me politikat e projektimit të kostos për njësi për vitin 2022, si dhe çështje të tjera financiare, në Eurocontrol. Bashkëpunim me C&M Albania ltd.
 • Studim projektimi – rikonstruksion i rezidencës së Ambasadorit të Zvicrës në Shqipëri, Bashkia Tiranë;
 • Studim projektimi, kompleks i ri vilash, Farke, Bashkia Tirane;
 • Studim projektimi për rikonstruksionin e godinës qendrore të KESH, sha.a, Bashkia Tiranë
 • Studim i projektimit të Qendrës së Azilkërkuesve, Babrru, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi i ambienteve të sallës dhe sallës së mbledhjeve, Raiffeissen Bank, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi për BMB Koncesioner, Porto Romano, Bashkia Durrës
 • Studim projektimi i kompleksit rezidencial, “Splendor”, Bashkia Tiranë
 • Studim Projektim – rikonstruksion i shkollës “Larush Hajdar Hoxha”, Bashkia Krujë
 • Studim projektim – rikonstruksion i lulishtes “Met Hasa”, Bashkia Durrës
 • Studim projektimi – rikonstruksion i shkollës së mesme “Llesh Nik Daka”, Bashkia Lezhë
 • Studim projektimi – rikonstruksion i kopshtit “Ahmet Zogu”, Bashkia Kamëz
 • Studim projektimi – rikonstruksion i shkollës “Ibrahim Basha”, Bashkia Kamëz
 • Studim projektimi, – rikonstruksioni i kopshtit “Jashar Hoxha”, Bashkia Kamëz
 • Studim projektimi, – rikonstruksioni i kopshtit “Azem Hajdari”, Bashkia Kamez
 • Studim projektimi – rikonstruksion i shkollës “Sabaudin Gabrani”, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi – rikonstruksion i shkollës “Ymer Lala”, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi – ndërtim i palestrës së gjimnazit “Ibrahim Hasmema”, Mullet, Bashkia Tiranë
 • Studim projektimi – model i godinës si Rezidenca Studentore Universitare nr. 1, Tiranë
 • Studim teknik – zhvillimi i rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës në përputhje me Zhvillimin Urban të Bashkisë së Tiranës
 • Studim dhe projektim i rrjeteve inxhinierike të godinës së TEG, Bashkia Tiranë
 • Studimi i Dizajnit – Qendra për Biosimulimin Klinik dhe Edukimin e Vazhdueshëm për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë
 • Studim Projektim – rikonstruksion i sistemit të kondicionimit të godinës së Kryeministrisë, Tiranë
 • Studim Projektim – transformim hapësinor i Lungomares në Drymadhes, Dhërmi, Bashkia Himarë
 • Projekti – Riparimi i topit Kalat nr.4 – Autoriteti Portual Durrës
 • Studim i projektimit – Rikonceptimi i Karantinës në Sektorin e Epidemiologjisë në APD (Autoriteti Portual Durrës)
 • Kontratë shërbimi – Hartimi i projekteve hidrogjeologjike për burimin e Turhanasit, për Ujësjellësin Kostren 1, si dhe për burimin e Qafë Dardhës për Ujësjellësin Roshnik-Qereshnik)
 • Studim Projektimi për Strukturën e Shërbimit dhe Agroturizmin Akomodues, Bujtinë 2 kate, me vendndodhje Fushë Studen – Borove, Bashkia Librazhd,
 • Kontratë shërbimi – Ekspert parandalues ​​për llogaritjen e fondit limit për projektin “Itineraret Kulturore – Shtigjet e Fishtës” – Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
 • Dizajn Studimi – Realizimi i projektit të kompleksit rezidencial studentor dhe shërbimeve ndihmëse, si dhe pikës së re të karburantit “BOLV OIL”

PROJEKTE RESTAURIMI

 • Ideja e projektit – konservimi dhe restaurimi i kalasë së Bashtovës,
 • Konservimi dhe restaurimi i kishës së Shën Mërisë, Voskopojë, Bashkia Korçë,
 • Konservimi dhe restaurimi i kishës “Zemra e Krishtit – Urdhri i Jezuitëve”, Bashkia e Tiranës, ARKIHAPSION
 • Konservimi dhe restaurimi i varrezave të Rrmajt, Bashkia Shkodër,
 • Konservimi dhe restaurimi i godinës së Ministrisë së Punëve të Brendshme, Bashkia Tiranë,
 • Restaurimi i godinës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë,
 • Restaurimi dhe konservimi i godinës së Prefekturës së Tiranës,
 • Restaurimi i Pallatit të Kongreseve, Bashkia Tiranë,
 • Restaurimi dhe konservimi i godinës qendrore të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe i sheshit të brendshëm, Bashkia Tiranë,
 • Konservimi, restaurimi dhe rikualifikimi i Pazarit të Korçës, sheshit dhe objekteve përreth,
 • Restaurimi i godinës së Kafes së Madhe, Bashkia Shkodër,
 • Restaurimi i godinës “Vila Topalli”, Bashkia Shkodër,
 • Restaurimi i godinës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ, Bashkia Tiranë,
 • Rikualifikimi urban i sheshit mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Infrastrukturës, pjesë e Ansamblit Historik të qendrës së Tiranës,
 • Rikualifikimi urban i sheshit pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Turizmit, pjesë e Ansamblit Historik të qendrës së Tiranës,
 • Rikualifikimi urban i sheshit “4 Heronjte”, perballe selise se Bashkise Vlore, pjese e zones historike te qytetit te Vlores
 • Rikualifikim urban i rrugës, pallateve dhe sheshit Kinostudio, Loti 2, Bashkia Tiranë. ARKIHAPËSIRA & amp; SFERASTUDIO
 • Rikualifikimi urban i rrugës, godinës dhe sheshit Garibaldi, Kombinat, Loti 3, Bashkia Tiranë. ARKIHAPËSIRA & amp; SFERASTUDIO
 • Hartimi i projektit të restaurimit dhe mbikëqyrja e punimeve në godinën e Ministrisë së Kulturës, pjesë e godinës së ish Kinostudios “Shqipëria e Re”, Bashkia Tiranë, (ish Albafilmi)
 • Plani i Menaxhimit të Beratit, MPOB, Berat
 • Projekti i restaurimit të godinës së Vettingut (ish Lidhja e Shkrimtarëve), Bashkia e Tiranës,
 • Projekti i restaurimit të hapësirave të Arkivit Teknik të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, IKTK, godinës së ish-Kinostudios “Shqipëria e Re”, sot godina e Ministrisë së Kulturës, Bashkia Tiranë, iRI. & ARKIHAPËSIRA & amp; FUSHA
 • Projekti i restaurimit të godinës së Akademisë Kombëtare të Shkencave, Bashkia Tiranë.
 • Projekti i restaurimit të godinës së Bibliotekës Kombëtare, Fondi, Bashkia Tiranë.
 • Projekti i restaurimit të godinës së Teatrit të Kukullave, ish selia e Kuvendit të Parë Shqiptar, Bashkia e Tiranës
 • Projekti i restaurimit të godinës së ish Kinostudios “Shqipëria e Re, tashmë selia e Ministrisë së Kulturës, Bashkia Tiranë
 • Hartimi i projektit të ndërhyrjeve përforcuese dhe rehabilituese të godinës së ish-të përndjekurve politikë, Bashkia Tiranë.
 • Studim Projektimi për Restaurimin dhe Konservimin e Kalasë së Drishtit, Bashkia Shkodër
 • Studim Projektimi për Restaurimin dhe Konservimin e Kalasë së Kaninës, Vlorë
 • Studim Projektimi i Sheshit Kanine Center, Vlorë
 • Studimi i Projektimit të Sheshit Ardenica dhe sistemeve përreth, Rruga dhe Sheshi
 • Studim Projektimi për Rivitalizimin e Shpellës së Pëllumbasit, Tiranë

PROJEKTET E MBIKËQYRJES

 • Mbikëqyrja e procedurave teknike për zbatimin e projektit “Rikualifikimi Urban – Restaurimi i fshatrave Dhërmi dhe Vuno”, me qëllim përmirësimin e potencialit turistik të dy zonave, përmirësimin e standardit të jetesës së banorëve dhe mbrojtjen e vlerave historike dhe trashegimi kulturore; financim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 2017-2019
 • Mbikëqyrja e proceseve teknike të projektit “Rikonstruksioni i rrugës Ramize Gjebrea, Faza 2, (Lidhja e rrugës së Pyllit të Sodës me Rrugën Transballkanike, Vlorë)”, projekt i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 2018 – 2019;
 • Mbikëqyrja e punimeve të projektit energjetik për instalimin e Reaktorit Shunt dhe zgjerimin e traktit 400 kV në Nënstacionin Zëmblak, Bashkia Maliq;
 • Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e sistemit të alarmit në digat e kaskadës hidroenergjetike të lumit Drin;
 • Mbikëqyrja e punimeve Rrugë – Përmirësimi i Aksesit – Unaza – në Zonat me Veprimtari të Lartë Bujqësore të Myzeqesë; Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • Mbikëqyrja e punimeve për objektin “Renovimi i aksit rrugor Çerme – Divjakë si dhe degëzimet për fshatrat Grabian, Çerme, Shkumbin, Bishçukas, Dushkuçan, Hallvaxhias, Gërmenj i Madh
 • Mbikëqyrja e punimeve energjetike për rehabilitimin e trakteve të linjave 110kV dhe N/Rr 110 kV Fushë Arrëz, Pukë;
 • Mbikëqyrja e punimeve për rikonstruksionin e pjesshëm të Urgjencës Pediatrike dhe Spitalit të Përgjithshëm Psikiatrik Nënë Tereza, Tiranë
 • Mbikëqyrja e punimeve të asfaltimit, Qendra “Ura”
 • Mbikëqyrja e punimeve për rikonstruksionin e godinës së Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Tiranë
 • Mbikëqyrja e punimeve për rikonstruksionin e godinës së Agjencisë së Trajtimit të Pronave – Ministria e Drejtësisë, Agjencia e Trajtimit të Pronave;
 • Mbikëqyrja e punimeve për rikonstruksionin e shkollave “Kajo Karafili” Maminas, Bashkia Shijak dhe shkollës “Arif Halil Sulaj”, Mamurras, Bashkia Kurbin, në kuadër të programit të rindërtimit pas dëmtimit të tërmetit 2019; financier Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • Mbikëqyrja e punimeve të projektit “Rindërtimi i njësive banesore në pallate, për zonat e reja për zhvillim, Thumanë, Bashkia Krujë”, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Fondacioni “Behgjet Pacolli”
Le të krijojmë diçka të mrekullueshme së bashku! –
Le të krijojmë diçka të mrekullueshme së bashku! –

Kontaktoni

ARCHISPACE SHPK