Page 3 - ArchiSpace
P. 3

PREZANTIMI I KOMPANISE
        Kompania ARCHISPACE Shpk eshte nje kompani private qe operon ne fushen e sherbimeve te
        konsulences, ne focus projekte zhvillimore arkitektonike dhe infrastrukturore, te disiplinave te
        ndryshme, Projekte Arkitekturore, Projekte Strukturore, Infrastrukturore, Rruge, Ujesjellesa, Kanalizime,

        Gjeologji, Topografi, dhe menaxhim kantieri. Kompania gjithashtu mbulon dhe sherbimin e mbikqyrje se
        punimeve te zbatimit
        SHERBIME
        Dizajn dhe Mbikqyrje per rezidenca, institucione te edukimit, institucionet shendetesore, institucionet

        policore, institione dhe godina sherbimesh tregtare.
        Studim Projektim dhe Mbikqyrje Rruge, Autostrada dhe te tjera per Transportin
        Studim Projektim dhe Mbikqyrje Sisteme Elektrike
        Projektim dhe Mbikqyrje Ujesjelles e Kanalizime

        Studime dhe Vlersime te qendrueshmerise strukturore te godinave
        Konsulence per standartet e projektimit dhe mbikqyrjes
        Sherbime te Sigurise dhe Kontrollit te Monitorimit Ajror
        Studim Projektime dhe Mbikqyrje per Linja Elektrike, Nenstacione, Reaktor Shunti

        Studim Projektim te Eficiences Energjitike
        Konsulence per Sigurine Rrugore
        Konsulence per Sigurine ne Kantier
        Studime Tregu, Fizibiliteti e Financiare

        Sherbime Inxhinierike Topografike
        Sherbime Inxhinierike Gjeologjike
        Sherbime te Inxhinierise Sizmike
   1   2   3   4   5   6   7   8